บุคลากร

นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการวิชาการ
นางจรุงจิตต์ โลมรัตน์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุปรียา สะวานนท์
หัวหน้างานการเรียนการสอน

นายสนิท สาระทิศ
หัวหน้างานรับนักเรียน

นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
หัวหน้างานการศึกษาทางไกลและ ICT

นางอัมพร สวนมา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา บุญขจร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางน้ำทิพย์ ทิพย์ศรีราช
ครู

นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ครู

นางสาวประวีณ์นุช พิมพ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายภัทรดนัย พลสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศราทิพย์ กุมภิโร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางรุ้งเพชร ทองคำสุข
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางจริยา จันทวี
หัวหน้างาน IS

นางพิกุล ประสมทอง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางธารทิพย์ ทานะ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางวีรนุช ยังเจริญ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณัฐณิช อังควณิช
ครู

นางสาววรรษมน ศรีทานันท์
ครู

นางสาวณัฏฐพัชร์ ดุลยประภัสศร
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ พงษ์จันโอ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนิดา บุญแล
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนฯ
นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
หัวหน้างานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
นางปราณี บุณณราช
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายทองคำ มากมี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายราวี รอบโลก
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น
ครู

นางสาวพิชญ์สินี ทองเหลือง
ครูผู้ช่วย

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ

นายเจษฎา สอนพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรชนก ดอกรักษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ