ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

http://registra.narinukun.ac.th/