กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนารีนุกูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ห้องเรียนออนไลน์ Google Meet

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ห้องเรียนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้องเรียนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องเรียนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้องเรียนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมงานวิชาการ